Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Stofwisselingsziekten.nl

 

Alle informatie die Stofwisselingsziekten.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingingen naar andere sites zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Stofwisselingsziekten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan PC’s , zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van Het gebruik van deze site is gratis.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Stofwisselingsziekten.nl.

Stofwisselingsziekten.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Stofwisselingsziekten.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Stofwisselingsziekten.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 

Algemene Voorwaarden voor klanten van Stofwisselingsziekten.nl

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stofwisselingsziekten.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Stofwisselingsziekten.nl doet.

 

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon diegebruik maakt van de website Stofwisselingsziekten.nl en/of aan wie informative wordt geboden door Stofwisselingsziekten.nl.

 

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen Stofwisselingsziekten.nl en de klant en alle aanbiedingen van Stofwisselingsziekten.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Zwolle tenzij Stofwisselingsziekten.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

 

5. Correspondentie

5a Correspondentie gaat  bij voorkeur via email.

5b Om gebruik te maken van de persoonlijke diensten is de klant  verplicht om een emailadres aan Stofwisselingsziekten.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Stofwisselingsziekten.nl worden doorgegeven

5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5d. voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief moet men zich apart aan- of afmelden op de website stofwisselingsziekten.nl, deze wordt niet automatisch verstuurd als iemand als lid/gebruiker is aangemeld

 

6. Recht om diensten te weigeren

Stofwisselingsziekten.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

 

 

7. Opzeggingen

In overleg.

 

8. Wijziging Algemene Voorwaarden

Stofwisselingsziekten.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Stofwisselingsziekten.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Stofwisselingsziekten.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

 

9. Disclaimer

Stofwisselingsziekten.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Stofwisselingsziekten.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Stofwisselingsziekten.nl en haar personeel.

Reacties zijn gesloten.